دریافت‌های نقدی

برای ثبت یک دریافت نقدی از این قسمت کمک می‌گیریم. چنانچه فاکتور فروش با دریافت نقدی تسویه شده باشد، درجدول این قسمت قابل مشاهده می‌باشد. به منوی خزانه‌داری سرفصل عملیات رفته و شاخه دریافت نقدی را انتخاب می‌کنیم، که صفحه زیر باز می‌شود:

 

 در این صفحه برای جستجو در کل ستون‌های مشخص شده می‌توان در فیلد جستجو کلمه موردنظر را وارد کرده و اینتر بزنید و یا می‌توان با فیلترهای طراحی شده در ردیف اول هر ستون به جستجو در همان ستون پرداخت. برای ثبت دریافت به صورت نقد دکمه دریافت نقد جدید را کلیک کرده تا پنجره‌ای به شکل زیر نمایان شود.

 

در این قسمت فیلد شماره به صورت خودکار توسط سیستم به هر رسید داده می‌شود. صندوق براساس صندوق پیش‌فرض پر می‌شود که توسط کاربر قابل تغییر می‌باشد. کد تفصیلی پرداخت کننده وجه را در قسمت پرداخت کننده وارد می‌کنیم. مبلغ را وارد نموده و بابت را نیز براساس بابتی که در تشخیص حساب تعریف کرده‌ایم انتخاب می‌کنیم، که پس از انتخاب بابت، سلول‌های معین و تفصیلی پر می‌شوند، و سپس تائید می‌کنیم.