گزارش اسناد حسابداری

چنانچه بخواهید گزارشی از اسناد حسابداری ثبت شده را مشاهده نمائید، از این گزارش استفاده می‌کنید. به منوی حسابداری رفته واز سرفصل مشاهدات، گزارش اسناد حسابداری را انتخاب می‌نمائید. بعد تصویر زیر را مشاهده می‌کنید:

دفاتر تفصیلی


تنها باروارد کردن بازه زمانی موردنظر در فیلدهای تاریخ می‌توان به کلیه اسناد ثبت شده طی این بازه دسترسی پیدا کرد. چنانچه به گزارش دقیق‌تری نیاز داشته باشید، می‌توانید شماره عطف و شماره سند موردنظر را در فیلدهای مربوطه نوشته و تائید کنید. اگر بخواهید در گزارش عطف سند هم نشان داده شود تیک مربوط به آن را علامت میزنیم. خروجی گزارش به‌صورت زیر می‌باشد:

همانطور که مشاهده می‌نمائید، در بالای صفحه گزارش دکمه‌هایی وجود دارد که چنانچه تمایل داشته باشید به صفحه قبل باز گردید دکمه بازگشت و دکمه چاپ برای چاپ صفحه و چاپ همه، تمام صفحات گزارش را چاپ می‌کند. همچنین می‌توانید از گزارش خود خروجی،WORD-EXCEL-PDF تهیه نمائید.